Eindexamen

Aan het einde van het derde jaar kiezen onze leerlingen - onafhankelijk van hun richting - voor een van de profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Techniek (NT) of Natuur en Gezondheid (NT). Binnen deze profielen kunnen de leerlingen een vakkenpakket met (extra) vakken samenstellen, in nauw overleg met hun mentor, decaan en ouders. Kijk in de schoolgids voor meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot de profielen.

De laatste twee jaar (havo) of drie jaar (atheneum/gymnasium) staan in het teken van het gekozen profiel. De leerlingen werken toe naar het eindexamen en volgen daarnaast nog gemiddeld vier lesuren per week in hun richting. Alle leerlingen krijgen tot en met het voorlaatste jaar een uur filosofie per week, terwijl leerlingen die het als eindexamenvak kiezen ook filosofie volgen in hun laatste schooljaar. Leerlingen kunnen de verbinding maken tussen hun richting, profiel en profielwerkstuk, maar dit is geen vereiste.

Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en een centraal eindexamen.  In de wet is bepaald dat de minister voor elk van de onderwijssoorten een examenprogramma vaststelt, waarin is opgenomen:

  1. een omschrijving van de examenstof voor ieder examenvak;
  2. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zal worden afgenomen;
  3. het programma dat voorbereidt op het examen per vak of per groepen van vakken.

Het schoolexamen bestaat uit een examendossier, dat vanaf het voorexamenjaar (4 havo of 5 vwo) wordt opgebouwd. Bij het schoolexamen hoort een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin alle toetsen per leerjaar staan vermeld. In de Tweede Fase wordt het PTA per jaar vastgesteld en vóór 1 oktober aan de leerlingen bekend gemaakt. Dit reglement is één volledig schooljaar geldig, tenzij onvoorziene omstandigheden wijzigingen noodzakelijk maken. 

Het examenreglement is voor een deel gebaseerd op het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO, zoals die zijn opgesteld door de overheid en voor een deel op de schoolspecifieke situatie. Het examenreglement is te vinden op de website in het Downloadcenter.

Reglement Commissie van Beroep voor de examens

De rector van de school kan een maatregel nemen als er een onregelmatigheid (zoals verzuim en fraude) geconstateerd wordt tijdens een examen. Dit is wettelijk zo bepaald. Een examenkandidaat kan tegen een maatregel van de rector in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van LMC voortgezet onderwijs. Meer informatie hierover en over de bezwaarprocedure is te vinden in het examenreglement (zie het Downloadcenter).

Adres:

Commissie van Beroep

Postbus 23485

3001 KL Rotterdam

 

 

 

 

Back to top