Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van de leerlingen staan nauwkeurig omschreven in het leerlingenstatuut van LMC Voortgezet Onderwijs. Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur. In het statuut komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Toelating
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Dagelijkse gang van zaken
 • Huiswerk
 • Toetsing, beoordeling, rapportage
 • Schoolexamen en centraal examen
 • Disciplinaire maatregelen
 • Privacy
 • Inspraak
 • Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering
 • Klachtrecht
 • Schorsen en verwijderen

Het leerlingenstatuut is te vinden bij de downloads.

Back to top