Onderwijsondersteuning

Zorg-/ondersteuningscoördinator

Centraal in de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen is de rol van de mentor. Onze mentoren werken nauw samen en worden, daar waar nodig, ondersteund door de zorg-/ondersteuningscoördinator mevrouw Halkes. Leerlingen en ouders kunnen ook zelf om haar hulp vragen door dat kenbaar te maken aan de mentor. Deze zal dan het contact leggen.

Mevrouw Halkes is voorzitter van het School Ondersteuningsteam. Dit bestaat uit: 

  • de teamleiders
  • de schoolverpleegkundige mevrouw Anja de Rover (CJG)
  • de schoolmaatschappelijk werker mevrouw Anne van den Boom (Enver)
  • de leerplichtambtenaar mevrouw Sharon Soeters (gemeente Rotterdam)
  • de Koersconsulent Monique van Vliet (KoersVO)

Het ondersteuningsteam komt eens per 14 dagen bijeen. Er wordt dan besproken hoe een leerling het best geholpen kan worden als problemen de mogelijkheden van de mentor overstijgen. Er wordt een persoonlijk zorgplan gemaakt en uitgevoerd, indien nodig in overleg met de ouders en de mentor. Vaak voert de schoolmaatschappelijk werkster eerst een aantal gesprekken met de leerling om tot een oplossing te komen. Soms moet er hulp buiten school worden gezocht; dan verwijst het ondersteuningsteam een leerling naar specialisten op het gebied van zijn/haar probleem. In haar rol als ondersteuningscoördinator is mevrouw Halkes ook het aanspreekpunt voor externe instanties.

Mevrouw Halkes is via de schoolreceptie bereikbaar. Haar werkdagen zijn  maandag, dinsdag en woensdag. Haar email adres is: MHalkes@lmc-vo.nl.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben stelt de school – in samenspraak met ouders en leerling - een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Vanaf de eerste schooldag heeft een school hiervoor zes weken de tijd. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat onder meer het verwachte toekomstperspectief en de ondersteuning die de school biedt. Minstens één keer in een jaar wordt het OPP met ouders en leerling geëvalueerd.

Antipestbeleid

Mevrouw Halkes is ook de antipestcoördinator. Leerlingen en ouders kunnen bij haar terecht met vragen en kwesties aangaande pesten.  Daarnaast formuleert zij beleidsadviezen en fungeert ze als klankbord voor collega’s die vragen hebben over pesten en de aanpak ervan. De ondersteunings-, en antipestcoördinator coördineert in samenwerking met de directie het anti-pestbeleid.

Dyslexie/Remedial teaching

Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben kunnen extra faciliteiten krijgen. Het Lyceum Rotterdam biedt maatwerk voor dyslectische leerlingen conform het dyslexieprotocol. Per leerling wordt bekeken of er aanvullende hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Zij krijgen in elk geval meer tijd bij toetsen. Tijdens de toetsweek mag de leerling de toetsen maken in het ‘zorglokaal’ om extra tijd en rust te hebben om de toetsen goed te maken. Ook wordt bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen voor alle examens extra tijd aangevraagd. Alle leraren krijgen schriftelijk instructies hoe met de dyslexie van een bepaalde leerling om te gaan.

De school heeft een remedial teacher/dyslexiecoördinator in dienst. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten, ouders en externe hulpverleners.  De begeleider dyslexie is mevrouw Vetter. Zij is te bereiken via de teamleiders.

Peer mediation en peer coaches

Elk jaar treedt een groep leerlingen op als peer mediators. Deze ‘bemiddeling door gelijken’ (in leeftijd of jaargroep) stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Door hen de kans te geven zelf hun zaken te regelen en problemen op te lossen, krijgen ze ruimte om te groeien en hun sociale vaardigheden aan te scherpen. De peer mediators helpen elkaar in situaties waarin conflicten dreigen, ruzies ontstaan en pestgedrag voorkomt. Niet langer regelen uitsluitend docenten en andere professionals in onze school hun zaken, maar leerlingen krijgen begeleiding om met problemen om te gaan en ze op te lossen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Aan onze school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden, de plek waar leerlingen en ouders advies en ondersteuning kunnen vinden op het gebied van gezondheid, opvoeding en verzorging.

In het eerste jaar voert de jeugdverpleegkundige een vertrouwelijk gesprek met alle leerlingen over hoe het met hen gaat. Daaraan voorafgaand vullen de leerlingen in de klas twee vragenlijsten in over hun gezondheid en ontwikkeling. In het jaar voor het eindexamen vullen zij weer een digitale vragenlijst in, over hun gezondheid en levensstijl. Dit levert een persoonlijk gezondheidsprofiel op en op hun situatie toegesneden tips voor een gezonde levensstijl.

De jeugdverpleegkundige organiseert ook inloopspreekuren. Hier kunnen de leerlingen terecht met alle vragen die hen bezighouden, bijvoorbeeld over hun gezondheid, de situatie thuis, school of seksualiteit. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Back to top