Verzuim en verlof

Absentie

Als een leerling door ziekte, familieomstandigheden of andere bijzondere omstandigheden een (deel van de) dag niet naar school kan komen, dan dienen de ouders/verzorgers vóór 8.30 uur de school telefonisch (010 477 00 33) of per mail (HLRverzuimleerlingen@lmc-vo.nl) te informeren. 

Bezoek aan (tand)arts en orthodontist

Bezoek aan (tand)arts, orthodontist en andere medische specialisten dient zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Dat geldt ook voor de toetsweken. Indien een dergelijk bezoek niet buiten schooltijd kan plaatsvinden dienen ouders de school hierover vooraf aan het verzuim telefonisch (010 477 00 33) of per mail (HLRverzuimleerlingen@lmc-vo.nl)  te informeren bij de verzuimcoördinator.

Ziekte tijdens de lesdag

Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt, of om andere redenen de lessen niet meer kan volgen, meldt hij/zij zich bij de receptie. Nadat contact is opgenomen met een van de ouders kan de leerling de school verlaten. Is de leerling de volgende dag nog ziek, dan dienen de ouders voor 8.30 uur de school telefonisch (010 477 00 33). of per mail (HLRverzuimleerlingen@lmc-vo.nl) te informeren.

Te laat

Als een leerling niet op tijd is voor de lessen, meldt hij/zij zich altijd bij de receptie. Bij ongeoorloofd verzuim moet de leerling zich de volgende dag om 8.30 uur op school melden. Bij meer keren te laat komen, meldt de leerling zich om 8.00 uur of volgt een andere sanctie. Veelvuldig te laat komen (vanaf 9x te laat) kan leiden tot een melding bij leerplicht.

Absentiecontrole

De docent neemt elk lesuur de absentie op. Tijdens het eerste lesuur en aan het einde van de lesdag worden de absenten gecontroleerd aan de hand van de meldingen. AIs een leerling absent is zonder melding, dan neemt de verzuimcoördinator contact op met de ouders. Bij ongeoorloofd verzuim volgt een sanctie in de vorm van nablijven, waarbij de gemiste uren dubbel worden ingehaald. Bij langdurig verzuim en bij herhaald ongeoorloofd verzuim doet de school een melding bij leerplicht.

Onverwachte omstandigheden

Leerlingen kunnen huiswerk en activiteiten na schooltijd op elkaar afstemmen door vooruit te werken met behulp van hun werkwijzer/studieplanner. Maar er kunnen zich altijd onverwachte omstandigheden voordoen waardoor leerlingen hun huiswerk niet kunnen doen. In een dergelijk geval wordt ouders verzocht een briefje mee te geven met een verzoek om ‘huiswerkvrij’ of per mail contact op te nemen met de betreffende docent. In het geval van bijzondere omstandigheden kunnen ouders altijd contact opnemen met de mentor van hun zoon of dochter.

Verlof

In de Leerplichtwet is geregeld dat een leerplichtige jongere de school moet bezoeken op de momenten dat er onderwijs wordt gegeven. In sommige zwaarwegende omstandigheden kunnen ouders een dag of enkele dagen ‘extra verlof’ aanvragen buiten de schoolvakanties om. Ouders kunnen het verlofformulier downloaden en ingevuld mailen naar HLRverzuimleerlingen@lmc-vo.nl.

Verlofaanvragen tot 10 dagen worden behandeld door de teamleider. Voor verlof langer dan 10 dagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. De leerling maakt met de mentor en de docenten afspraken om de gemiste lesstof in te halen. Ongeoorloofde afwezigheid melden wij aan de leerplichtambtenaar, waarop een officiële waarschuwing of een proces-verbaal kan volgen.

Verwijderd uit de les

Een uit de les verwijderde leerling meldt zich meteen bij de receptie. De leerling krijgt op dat moment een plaats buiten de klas toegewezen waar hij werkt aan schoolwerk. De leerling vult een verwijderingsverslag in en bespreekt dit met de docent. De docent legt een sanctie op.  De volgende dag moet de leerling het verwijderingsverslag, ondertekend door een van de ouders, op school inleveren bij de verzuimcoördinator. Bij meer dan 3x verwijderd te zijn wordt de leerling intern geschorst, bij meer dan 6x verwijderd te zijn wordt de leerlingen opnieuw geschorst én aangemeld bij de ondersteuningscoördinator.

 

Back to top