Schoolkosten

Scholen krijgen van het ministerie geen geld voor extra activiteiten, zoals een excursie, sportdag of kerstviering. Ook krijgt de school geen geld voor het materiaal dat gebruikt wordt bij de practica, lessen van de richtingen Kunst, Wetenschap en Ondernemen en extra computersoftware. De school kan hiervoor via de ouderbijdrage geld aan ouders vragen. Door middel van de ouderbijdrage betalen ouders dus mee aan de meerwaarde van het onderwijs van hun kind. Deze kosten zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De wet schrijft voor dat de school een overzicht geeft van de schoolkosten: dit overzicht wordt verzonden bij het verzoek aan ouders om een ouderbijdrage te betalen. Verder wordt in de wet aangegeven dat er voor ouders gelegenheid is om  bepaalde activiteiten niet te betalen. Als ouders niet betalen voor een bepaalde activiteit, mag dat geen gevolg hebben voor de leerling. Wel kan het zo zijn dat bij te weinig betalende ouders een activiteit of reis in zijn geheel niet door kan gaan.

We waarderen het dan ook zeer als we uw bijdrage mogen ontvangen om alle voorgestelde activiteiten en daarmee belangrijke vormende onderdelen van de school te kunnen bekostigen. Overigens is de toelating van een leerling tot de school niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage valt uiteen in een Algemeen deel en een deel Meerdaagse excursies. De medezeggenschapsraad beslist elk jaar mee over de doelen en de hoogte van de bijdragen. In de schoolgids zijn de actuele kosten te vinden (zie downloads). 

Onderstaande kosten vallen volgens de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage tot kosten voor de ouders:

  • Atlas/ woordenboek/ antwoordenboek/ (grafische) rekenmachine
  • Tekenset/pennen, schriften, geodriehoek/passer etc.
  • Sportkleding

U ontvangt aparte facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage en de reizen. De betaling geschiedt via WIS. Meer informatie over WIS kunt u vinden in de link. www.wis.nl/Ouders

Tegemoetkoming schoolkosten

Ouders kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal kinderen. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming scholieren. De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Een aanvullende toelage is wel afhankelijk van het inkomen van de ouders. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op www.duo.nl. De schooladministratie en de decanen kunnen helpen bij het invullen van de aanvraag. Buiten DUO zijn er nog enkele instanties waar ouders een beroep op kunnen doen als zij niet voldoende financiële middelen hebben om de schoolkosten te voldoen. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met de administratie.

Schoolboeken

Alle leerlingen bestellen hun boeken online bij Van Dijk (www.vandijk.nl). Bij verlies moeten de leerlingen zelf het boek opnieuw aanschaffen.

Verzekering

Alle leerlingen zijn school collectief verzekerd via school. De verzekering is alleen van toepassing tijdens de schooluren (en tijdens excursies en schoolreizen) en zijn een aanvulling op ziektekosten als gevolg van bijvoorbeeld een ongelukje tijdens een les.

Deze verzekering dekt niet de schade en/of diefstal van fietsen, kleding, brillen e.d. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verlies en schade aan privé-eigendommen van de leerlingen. Hieronder is ook te verstaan geld en waardepapieren. Het is raadzaam geen geld of andere kostbare zaken in kleding in de garderobe achter te laten. Het bovenstaande geldt ook voor (gym-)lessen en buitenschoolse activiteiten.

Kluisjes

Elke leerling op Het Lyceum Rotterdam krijgt de beschikking over een kluisje waarin persoonlijke bezittingen opgeborgen kunnen worden. Bij vernieling van de kluis of verlies van de kluissleutel brengt de school (vervangings)kosten in rekening.

Back to top