Klachtenregelingen

Algemene klachten

Medewerkers en directie van Het Lyceum Rotterdam nemen klachten van ouders en leerlingen serieus. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en directie.

De juiste procedure binnen Het Lyceum Rotterdam is: eerst de klacht bespreken met de betrokkene, daarna met de mentor, vervolgens met de teamleider en tenslotte, als de voorgaande gesprekken niet tot een oplossing hebben geleid, met de rector/directeur scholengroep. Indien de klacht op schoolniveau niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan men zich wenden tot de klachtencommissie van ons bestuursbureau LMC: mevrouw S. Külcü en de heer S. Akkerman.
Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 562 86 87 of per mail (skulcu@lmc-vo.nl). 

Indien in uitzonderlijke gevallen de klacht dan nog niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan men zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, Email: info@onderwijsgeschillen.nl.

Klachten grensoverschrijdend gedrag 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen zich wenden tot een van de vertrouwenscontactpersonen van Het Lyceum Rotterdam. Het is ook mogelijk eerst met hen een oriënterend gesprek te hebben alvorens tot een klacht over te gaan. Zij kunnen een adviserende rol spelen. De vertrouwenscontactpersonen zijn: mevrouw S. Fernandes-Goncalves (sfernandes@lmc-vo.nl) en de heer M. Visscher (mvisscher@lmc-vo.nl).

Meldplicht seksueel geweld

De directie en de vertrouwens(contact)persoon zullen een klacht van ouders of leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot aangifte bij de officier van justitie.

Reglement Commissie van Beroep voor de examens

De rector van de school kan een maatregel nemen als er een onregelmatigheid (fraude, spieken) geconstateerd wordt tijdens de examens. Dit is wettelijk zo bepaald. Een examenkandidaat kan tegen een maatregel van de rector in beroep gaan bij de Commissie van Beroep van LMC voortgezet onderwijs: Commissie van Beroep, Postbus 23485, 3001 KL Rotterdam. De exacte procedure is na te lezen in het Examenreglement (zie bij downloadcenter).

 

Back to top