Bevorderingsbeleid

Rapportage
Driemaal per jaar krijgen leerlingen van klas 1 t/m 6 een rapport met cijfer voor het voortschrijdend gemiddelde. Bij deze cijfers wordt de tweede decimaal weggelaten. Op het eindrapport wordt dit voortschrijdend gemiddelde op een heel cijfer afgerond. Op basis van de eindcijfers en het gemiddelde van de voortschrijdend gemiddelden wordt een beslissing genomen over de bevordering van de leerling.

Bevorderingsnorm
De normen voor bevordering zijn opgenomen in een document dat onderdeel is van het document ‘bevorderingsbeleid’. Er is een gebied geformuleerd waarbinnen een leerling op basis van zijn eindrapport valt in het zogenaamde bespreekgebied. De docentenvergadering, bestaande uit de docenten die de betreffende leerling lesgeven, beslist tijdens de eindvergadering, over doubleren of bevorderen van de leerlingen die in de bespreekmarge zitten. Hierbij wordt gekeken naar rapportcijfers, persoonlijke ontwikkeling en vooruitzichten voor de leerling. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de mentor samen met de teamleider een leerling in bespreking brengen die niet in de bespreekmarge zit. In uitzonderlijke gevallen kan de directie een leerling bevorderen die volgens de bevorderingsnorm niet is bevorderd.

Doubleren
Een leerling kan niet tweemaal hetzelfde leerjaar of twee opeenvolgende leerjaren doubleren, met uitzondering van het examenjaar.  Een leerling die doubleert in havo 4 of vwo 5 en vervolgens zakt in havo 5 of vwo 6, mag dus nogmaals het examenjaar doen. Leerlingen uit leerjaar 1 kunnen niet doubleren.

Revisie
Het besluit van de docentenvergadering is bindend. In het geval er bij doubleren van een leerling sprake is van bijzondere omstandigheden of relevante informatie, die niet ten tijde van de rapportvergadering bij de teamleider, mentor of docenten bekend waren, kunnen ouders revisie aanvragen aangaande de beslissing van de docentenvergadering bij de rector. Dat dient te gebeuren vóór de in het jaarrooster vermelde deadline. Er kan niet voor twee opeenvolgende leerjaren revisie aangevraagd worden. De rector bepaalt na overleg met de teamleider en mentor of de revisieaanvraag gehonoreerd wordt. Indien de revisie plaatsvindt komen de docenten nogmaals bijeen in een revisievergadering, waarin zij de nieuwe informatie wegen en een nieuwe beslissing nemen.

Het document Bevorderingsbeleid is te vinden bij de downloads.

Back to top