Mentor

De mentor begeleidt de leerlingen individueel en in groepsverband. Zowel voor de ouders als voor de leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Studieprestaties en de motivatie van de leerling, bijzondere situaties die prettig of juist onaangenaam zijn, het gedrag op school en in de groep vormen de vaste aandachtspunten van de mentor.

De mentor informeert ouders, collega’s en het management. De mentor vervult daarmee een belangrijke spilfunctie binnen onze school. De mentor biedt een luisterend oor en zal in de omgang met de leerling gericht zijn op versterking van de zelfstandigheid en van het verantwoordelijkheidsbesef van de leerling.

Voor de start van het schooljaar heeft de mentor een gesprek met de directeur en/of leerkracht van de basisschool van iedere nieuwe leerling. Dit gesprek vindt plaats om de leerling vanaf de eerste schooldag de eventuele gewenste extra zorg en aandacht te kunnen geven. Gedurende het eerste schooljaar onderhoudt Het Lyceum Rotterdam contact met de basisschool. In ieder geval rapporteert de school twee keer per jaar de resultaten en de voortgang van de leerlingen aan de basisschool.