Dyslexie en andere leerproblemen

Dyslectische leerlingen van Het Lyceum Rotterdam worden, voor zover de school daartoe de middelen heeft, zo goed mogelijk ondersteund. Uitgangspunt is altijd dat de dyslectische leerling in andere opzichten voldoende aanleg heeft om het gekozen schooltype met succes te doorlopen. Daarnaast moet er een geldige dyslexieverklaring aan school kunnen worden overlegd.

In de brugklas worden alle leerlingen uitgebreid gediagnosticeerd op dyslexie, maar ook in hogere leerjaren kan het verschijnsel zich voor het eerst openbaren. Wanneer de dyslexiecoördinator / remedial teacher een duidelijk vermoeden krijgt van een dyslectische aanleg, adviseert hij het kind te laten onderzoeken door een erkend psychologisch / orthopedagogisch bureau waarmee de school goede ervaringen heeft. 

De faciliteiten die door school worden geboden zijn: aangepaste normering (m.n. bij de talen), meer tijd bij proefwerken en examens en soms een andere manier van toetsen (bijvoorbeeld het mondeling afnemen van toetsen).

Per leerling wordt bekeken of er aanvullende hulpmiddelen noodzakelijk zijn. De school voert in toenemende mate beleid om het gebruik van digitale hulpmiddelen te stimuleren. Ook krijgen leerlingen én docenten suggesties om het leerproces succesvol te laten verlopen.

Wanneer de leerling zwaar dyslectisch blijkt te zijn, krijgt hij ook het advies gebruik te maken van ingesproken lesmethoden. Onze school vergoedt daarbij niet de hardware, maar wel de gedigitaliseerde lesboeken. Indien nodig mogen dyslectische leerlingen ook in de klas met een laptop werken.

De remedial teacher / dyslexiecoördinator fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, docenten, ouders en externe hulpverleners. De school baseert zich bij het dyslexiebeleid op het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. www.kpcgroep.nl