Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

 

Elke school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Daardoor garandeert de overheid dat ouders, leerlingen en personeel worden betrokken bij het formuleren en de controle van het beleid van de school.

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies tijdig voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

Medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad, naast ouders en personeel, ook uit leerlingen. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad verlopen.

 Onderwijsinstellingen als het LMC die uit meer dan 1 school bestaan, hebben 1 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen vertegenwoordigd.

 De vergaderingen van de MR zijn in beginsel altijd openbaar. Wie ze wil bijwonen is van harte welkom.