Berichtgeving n.a.v. Coronavirus
image

Het is met ons leerlingaantal een grote uitdaging om onder de randvoorwaarden van de 1,5 meter- samenleving een plan op te stellen waar geen nadelen aan vast zitten. We hebben dan ook prioriteiten moeten stellen. Hierbij is uiteraard de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers het belangrijkst. Wij zullen daarom alle mogelijke maatregelen treffen om de gezondheidsrisico’s zo beperkt mogelijk te houden.

1.De inrichting van het onderwijs

Periode 2 – 20 juni

Het is naar ons idee erg belangrijk dat alle leerlingen naar school kunnen komen, maar het protocol maakt het niet mogelijk om alle leerlingen alle dagen naar school te laten komen. Het maximaal haalbare is één dag per week voor elk leerjaar. Dat betekent dat je vanaf 2 juni één dag per week naar school zult komen om fysiek lessen te volgen volgens het reguliere 50 minutenrooster. Leerjaar 1 komt bijvoorbeeld op dinsdag, leerjaar 2 op woensdag, etc.. Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt. Alle leerlingen komen daardoor in een periode van 3 weken (van 2 juni tot en met 19 juni) minimaal 2 dagen naar school.

Je zult de lessen krijgen in je eigen klas/clusters in de huidige samenstelling (maximaal 30 leerlingen) in een zodanig grote ruimte dat jullie op 1,5 m van elkaar en de docent af zitten. Per dag zullen ongeveer 6 klassen in school zijn. Voor de onderbouw geldt dat zij de hele dag in dezelfde ruimte blijven, de docent wisselt per ruimte. Voor de bovenbouw geldt dat niet: zij zullen soms van ruimte moeten wisselen vanwege de verschillende profielen.

De lesdag start in de onderbouw om 9.00 met een mentoruur voor de halve klas. Hierdoor komen niet alle leerlingen tegelijk naar school. Daarna volgen vanaf 9.50 uur 3 of 4 lesuren. Het laatste lesuur heeft de tweede helft van de klas mentoruur, de leerlingen die in de ochtend mentoruur hadden gaan dan al naar huis. We streven ernaar dat je elk vak minimaal 1x gehad hebt in de drie lesweken, zodat je vragen kunnen stellen over de toets stof van de eindtoetsen.

 

De bovenbouw wordt gesplitst en verdeeld over 2 dagen: havo-4 op één dag en vwo -4 en vwo-5 samen op één dag. Deze groepen zijn dus kleiner, wat nodig is, omdat zij wel van lesruimte moeten wisselen. Ook voor jullie streven we naar een mentoruur per dag.

Omdat de leerlingen in de pauzes ook op hun plek moeten blijven, onderzoeken we nu nog of er halverwege de dag een bewegingsuur mogelijk is, waarin je in groepen van maximaal 16 leerlingen naar buiten kan o.l.v. een (LO-)docent.

De ruimten die wij zullen gebruiken zijn de Kapel, de beide gymzalen, lokaal A24, de kunstkelder, de aula en voor een groep kleiner dan 24 leerlingen de Businesslounge.

Per ruimte zullen de toiletruimten worden toegewezen. Ook zullen de tafels en stoelen na elke dag gereinigd worden.

Op de dagen dat je niet naar school komt blijf je je lessen online volgen volgens de huidige opzet in het rooster van 30 minuten. Hierin zal een aantal lessen vervallen, omdat betreffende docent die dag op school lessen verzorgt aan een ander leerjaar.

In de loop van de week ontvang je je rooster voor de week van 2 juni. Hierop kun je vinden wanneer jij op school verwacht wordt en welke vakken je dan krijgt.

Periode 22 juni - zomervakantie

Vanaf 22 juni start de toetsweek. Deze duurt 2 weken, tot 3 juli. Ook hiervoor kunnen de leerlingen immers niet tegelijk naar school komen. We streven ernaar de toetsen van elk leerjaar zoveel mogelijk te spreiden over de twee weken. Na de toetsweek zal er een Zomerschool zijn voor leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm. Je krijgt dan de mogelijkheid maximaal 1 tekortpunt weg te werken.

2.Vervoer naar school

We vragen je uitdrukkelijk om per fiets of lopend naar school te komen. Indien je daarvoor echt te ver van school woont verzoek we je ouders/verzorgers je te brengen en te halen met de auto. Als dat ook niet kan, dan mag je met het OV. Het kabinet suggereerde vorige week dat de scholen verantwoordelijk zijn voor het vervoer van leerlingen die verder dan 8 km van school wonen. Inmiddels is dit vanwege de onhaalbaarheid bijgesteld: scholen zijn hier niet voor verantwoordelijk. Het OV is voor deze groep leerlingen wel toegankelijk gesteld. Het wordt aangeraden wel je schoolpas mee te nemen, zodat duidelijk is dat je scholier bent.

  1. Toetsbeleid en overgangsnormen

Dit schooljaar bestaat uit de periode september – medio maart met fysieke lessen en de periode vanaf 16 maart met onderwijs op afstand. In de eerste periode heb je al resultaten behaald die voor een deel aangeven of je voldoende perspectief hebt om naar een volgend leerjaar te gaan. Maar de overgangsbesluiten kunnen dit schooljaar niet alleen gebaseerd worden op cijfers, prestaties en werkhouding van leerlingen uit de periode voor de schoolsluiting. Ook daarna heb je onderwijs gevolgd, opdrachten ingeleverd en mogelijk formatieve toetsen gemaakt. Het is belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken, waarbij we rekening willen houden met bijzondere omstandigheden van

dit jaar en het perspectief van de leerling in het volgend leerjaar. Daarom hebben we het volgende besloten ten aanzien van de toetsing en bevordering.

Toetsweek

Er is in de onlineperiode niet regulier getoetst. We willen je bij terugkeer op school echter niet meteen overvallen met toetsen, het is belangrijk dat je eerst weer in een ritme komt en fysiek vragen kunt stellen. Daarom is besloten dat er alleen nog één eindtoets gegeven wordt per vak (in de toetsweek) en géén tussentijdse toetsen. De eindtoets heeft de oorspronkelijke weging.

De richtingsvakken Kunst, Wetenschap, Ondernemen, Grafimedia en Filosofie zullen geen eindtoetsen meer geven, maar hun cijfer baseren op het cijferbeeld dat zij hebben op 1 juli a.s..

De toetsweek vindt dus wel plaats, maar de toetsen zullen gespreid worden over twee weken.

Als je nog toetsen open hebt staan van voor 16 maart, omdat je toen afwezig was, moet je deze inhalen in de lesweken voorafgaand aan de toetsweek. Indien je nog erg veel toetsen moet inhalen zal in overleg met de mentor een plan worden gemaakt.

Docenten geven je een onvoldoende/voldoende/goed voor de online periode. Deze beoordeling is gebaseerd op je gebleken inzet en is naar inzicht van de docent. De beoordeling is vooral bedoeld om leerlingen te belonen die goed meegedaan hebben al die tijd. Dat mag best zichtbaar gemaakt worden! Deze beoordelingen spelen een rol indien je in de bespreekmarge valt. Je kunt je beoordelingen zien in Magister.

Bevorderingsnormen

Veel leerlingen hebben hard gewerkt in de online periode en er is ook zeker veel geleerd. Maar je hebt geen toetsen gemaakt en dus ook geen feedback gehad op je vorderingen. Leerlingen die er op 15 maart niet goed voor stonden hebben geen gelegenheid gehad dit op te halen. Daarbij is er verschil tussen leerlingen in de ondersteuning die ze vanuit huis hebben gekregen. Daarom hebben wij besloten om de bevorderingsnormen iets te versoepelen en een programma te maken om hiaten weg te werken, voor een deel in het volgende schooljaar. In het kort komt het erop neer dat in elk leerjaar de bespreekmarge versoepeld is en dat leerlingen vanaf leerjaar 2 één tekortpunt meer mogen hebben t.o.v. de huidige norm. Komende week ontvang je een overzicht met de exacte normen.

Als je ook met de versoepelde overgangsnorm niet bevorderd kunt worden kun je deelnemen aan de Zomerschool. In enkele dagen na de toetsweek kun je onder begeleiding van Lyceo maximaal 1 tekortpunt wegwerken. Je maakt een resultaatverbeteringstoets. Als je die voldoende maakt kun je hiermee 1 tekortpunt wegwerken. Leerlingen die dan ook niet aan de versoepelde norm voldoen worden niet bevorderd.

Leerlingen bij wie bij aanvang van het nieuwe schooljaar hiaten worden geconstateerd zijn verplicht om in de eerste periode van het volgende schooljaar een bijlesprogramma te volgen om deze weg te werken. Het is immers belangrijk deze tijdig weg te werken om perspectief te houden in het volgende leerjaar.

Tot slot

In de loop van komende week zul je je rooster ontvangen, evenals de versoepelde overgangsnormen voor dit jaar. Wij gaan de school klaarmaken voor jullie ontvangst. Er zullen looprichtingen zijn, zeepzuilen en meer aanpassingen die belangrijk zijn om ieders gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen. Ook hierover zul je nog aanwijzingen ontvangen.

De afgelopen maanden zijn voor veel leerlingen en docenten niet makkelijk geweest. Eenieder heeft zich hier op zijn eigen manier doorheen geslagen. De komende weken wordt opnieuw een beroep gedaan op je flexibiliteit en solidariteit, want er zal nog veel anders gaan dan je gewend was. Dat is nu eenmaal niet anders en ik reken erop dat we er als HLR-leerlingen en docenten weer het allerbeste van gaan maken.

We kijken ernaar uit je weer te zien!

Mw. Y. de Beer, rector